Statut

TMZM
Statut

Pobierz plik Statut.pdf

STATUT   

Towarzystwa Miłośników Ziemi Mrągowskiej

 

I. Przepisy ogólne.

 

§ 1

 Stowarzyszenie nosi nazwę „Towarzystwo Miłośników Ziemi Mrągowskiej” zwane jest w dalszym ciągu niniejszego statutu Towarzystwem i posiada osobowość prawną.

 § 2

Siedzibą Towarzystwa jest miasto Mrągowo.

 § 3

 Terenem działalności Towarzystwa jest obszar miasta Mrągowa i gmin: Mrągowo, Piecki i Sorkwity.

 § 4

 Towarzystwo posiada i używa pieczęci podłużnej o brzmieniu: „Towarzystwo Miłośników Ziemi Mrągowskiej w Mrągowie”.

 § 5

 Towarzystwo ma prawo zakładania kół wg zasad organizacyjnych przewidzianych w niniejszym statucie.

  

II. Cel i środki działania.

§ 6

 Towarzystwo stoi na gruncie postępowych tradycji narodowych. Zrzesza osoby czynnie zaangażowane w ugruntowanie i rozwój przemian społecznych w Rzeczypospolitej Polskiej i nie ma charakteru organizacji politycznej.

 

Celem Towarzystwa jest: 

 1. Aktywne uczestnictwo w rozwoju gospodarczym i kulturalnym regionu
 2. Utrwalanie wśród członków zasad koleżeńskiego współżycia, współdziałania i poczucia łączności ze społeczeństwem.
 3. Propagowanie historii regionu i pamiątek polskości
 4. Budzenie umiłowania regionu
 5. Krzewienie wiedzy o regionie
 6. Włączanie społeczeństwa w nurt życia społecznego i kulturalnego

 § 7

 Cele powyższe będą osiągane przez: 

 1. Współdziałanie z samorządami terytorialnymi i innymi organizacjami społecznymi działającymi na naszym terenie na polu gospodarczym i kulturalnym oraz niesienie im pomocy w budzeniu inicjatywy społecznej.
 2. Działalność oświatową i kulturalną.
 3. Wykazywanie Młodemu pokoleniu (szczególnie w Szkołach) możliwości rozwojowych regionu przez związanie ich zainteresowań, nauki i pracy z miejscem rodzinnym.
 4. Ogłaszanie Publikacji o charakterze propagandowym, kulturalnym i społecznym.
 5. Szerzenie pamięci o pracy i twórczości zasłużonych, postępowych działaczy polskości Warmii i Mazur oraz regionu.
 6. Organizowanie imprez Kulturalno – oświatowych.
 7. Współpraca z innymi stowarzyszeniami w kraju o pokrewnych celach.

 

III. Członkowie – ich prawa i obowiązki.

  § 8 

Członkami Towarzystwa mogą być osoby fizyczne i prawne.

1.      Członkowie stowarzyszenia dzielą się na:

a)      członków zwyczajnych

b)      członków wspierających

c)      członków honorowych

2.      Członkiem zwyczajnym może zostać osoba fizyczna, która ukończyła 18 rok życia i nie jest pozbawiona zdolności do działań prawnych.

3.      Członkiem wspierającym może zostać osoba fizyczna lub prawna, która swoim działaniem względnie wkładem materialnym przyczyni się do rozwoju Stowarzyszenia.

4.      Członkiem honorowym może zostać osoba fizyczna, która szczególnie zasłużyła się dla regionu. 

§ 9

Członków wspierających przyjmuje zarząd. 

§ 10 

Członkiem zwyczajnym Towarzystwa może być osoba fizyczna, która wyrazi gotowość przystąpienia do Towarzystwa, zadeklaruje czynną pracę dla realizacji jego celów i zostanie przyjęta przez Zarząd oraz uiści wpisowe. 

§ 11 

Członkiem wspierającym Towarzystwa może być osoba fizyczna lub prawna, która zadeklaruje składkę członkowską i zostanie przyjęta przez Zarząd. 

§ 12 

 1. Członkiem honorowym Towarzystwa może być osoba fizyczna lub prawna, która położyła szczególne zasługi dla miasta Mrągowa lub przyległych gmin.
 2. Członkostwo honorowe nadaje Walne Zgromadzenie na wniosek Zarządu większością głosów. 

§ 13 

Członkowie Towarzystwa są zobowiązani do:

a)      przestrzegania przepisów prawa statutu, regulaminów i uchwał władz.

b)      brania czynnego udziału w pracach Stowarzyszenia.

c)      opłacania regularnie składek. 

§ 14 

Członkom Towarzystwa przysługuje prawo:

a)      brania udziału w posiedzeniach Stowarzyszenia i Walnych Zgromadzeniach.

b)      czynne i bierne prawo (dotyczy tylko członków zwyczajnych)

c)      korzystania z Urządzeń Stowarzyszenia na warunkach ustalonych przez Zarząd 

§ 15 

Utrata praw członkowskich następuje w przypadku:

 1. dobrowolnego wystąpienia
 2. śmierci członka – osoby fizycznej lub likwidacji członka – osoby prawnej
 3. wykluczenia decyzją Zarządu na skutek:

a)      działania na szkodę Towarzystwa

b)      nie przestrzegania przepisów prawa, postanowień statutu i uchwał władz Towarzystwa

c)      nie płacenia składek członkowskich przez okres 12 miesięcy 

 

IV. Władze Towarzystwa 

§ 16 

 1. Władzami Towarzystwa są:

a)      Walne Zgromadzenie

b)      Zarząd

c)      Komisja Rewizyjna

2.      Wybór władz odbywa się w głosowaniu tajnym lub jawnym w zależności od uchwały zgromadzenia.

3.      Kadencja władz trwa 2 lata.

4.      Zwyczajne Walne Zgromadzenie sprawozdawcze zwoływane jest raz w roku.

5.      Zwyczajne Walne Zgromadzenie odbywa się przy obecności 50% członków,  w  przypadku braku wymaganego quorum może się odbyć w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych

6.      Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Towarzystwa w terminie 1 miesiąca od daty złożenia wniosku:

a)      z własnej inicjatywy

b)      1/3 liczby członków zwyczajnych

c)      na żądanie Komisji Rewizyjnej 

§ 17 

Zarząd Towarzystwa na wniosek członków może powołać koła, do powstania których wymagana jest liczba co najmniej 10 osób. Członkowie Koła wybierają spośród siebie na okres dwóch lat Zarząd w ilości 3-5 osób. Jeżeli koło liczy ponad 15 członków i prowadzi działalność finansową, winno wybrać komisję rewizyjną w 3-osobowym składzie. 

§ 18 

W Walnym Zgromadzeniu Towarzystwa biorą udział:

a)      członkowie zwyczajni – z głosem stanowiącym

b)      pozostali członkowie – z głosem doradczym 

§ 19 

Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają zwykłą większością głosów. Uchwały w sprawie zmiany statutu i rozwiązania Towarzystwa wymagają większości 2/3 głosów przy obecności przynajmniej 2/3 uprawnionych do głosowania. Zmiany statutu i rozwiązanie Towarzystwa wymagają zgody władzy rejestracyjnej. 

§ 20 

Do zakresu działania Walnego Zgromadzenia członków należy:

1.      Ustalenie wytycznych programowych Towarzystwa

2.      Rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu

3.      Rozpatrywanie wniosków Komisji Rewizyjnej

4.      Rozpatrywanie wniosków Zarządu

5.      Udzielanie lub odmowa udzielania absolutorium Zarządowi po uprzednim rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu i Komisji Rewizyjnej

6.      Dokonywanie wyboru na okres 2 – letni Zarządu i Komisji Rewizyjnej

7.      Zatwierdzanie okresowych planów pracy i planów finansowych

8.      Uchwalanie wysokości wpisowego oraz składek członkowskich

9.      Uchwalanie statutu i jego zmian

10.  Podejmowanie uchwał o rozwiązaniu Towarzystwa

11.  Nadawanie i pozbawianie godności członka Honorowego 

§ 21 

Zarząd jest organem wykonawczym Walnego Zgromadzenia członków. 

§ 22 

Walne Zgromadzenie Towarzystwa wybiera Zarząd w liczbie do 11 osób. Zarząd ma prawo dokooptować do swojego grona nowych członków w ilości nie większej niż 1/5 liczby członków w Kadencji. 

§ 23 

Podział funkcji w Zarządzie następuje przez ukonstytuowanie się Zarządu, który składa się z prezesa, 2 v-ce prezesów, sekretarza, skarbnika oraz członków. Członkowie Zarządu swoje funkcje pełnią bezpłatnie. Zebrania Zarządu odbywają się co najmniej raz na kwartał. 

§ 24 

 Do zakresu działania zarządu należy:

1.      Kierowanie działalnością Towarzystwa

2.      Zarządzanie majątkiem Towarzystwa

3.      Reprezentowanie Towarzystwa

4.      Przyjmowanie i skreślanie członków zwyczajnych i wspierających

5.      Współpraca z innymi Towarzystwami, organizacjami i instytucjami

6.      Wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia członków

7.      Opracowanie planów finansowych, planów działalności, sprawozdań i wniosków oraz wydawanie regulaminów, wszelkich instrukcji wewnętrznych

8.      Zaciąganie zobowiązań i zawieranie umów

9.      Podejmowanie uchwał w przedmiocie przyjęcia zapisów i darowizn, kupna, sprzedaży, zmiany i obciążeń nieruchomości

10.  Inne czynności, które ze względu na swoją wagę wymagają decyzji Zarządu, a nie są zastrzeżone dla innych władz.

§ 25 

 Komisja Rewizyjna

1.      Komisja Rewizyjna jest organem społecznym kontrolującym Towarzystwo.

  Do jej kompetencji należy:

a)      kontrola całokształtu działalności Towarzystwa co najmniej raz w roku

b)      składanie sprawozdań na Walnym Zgromadzeniu o gospodarce i działalności statutowej oraz stawianie Walnemu Zgromadzeniu wniosków w przedmiocie absolutorium ustępującemu Zarządowi

c)      występowanie do Zarządu o zwołanie Walnego Zgromadzenia w wypadkach szczególnej wagi

d)     opracowanie regulaminu pracy Komisji Rewizyjnej.

2.      Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków i 2 zastępców członków. Wybiera ze swego grona przewodniczącego i sekretarza.

3.      Przewodniczący i członkowie Komisji Rewizyjnej mają prawo uczestniczenia z głosem doradczym w posiedzeniach Zarządu.

4.      Kontrola działalności Towarzystwa przez Komisję Rewizyjną powinna być dokonywana co najmniej raz w roku.

 

V. Majątek Towarzystwa. 

§ 26 

Środki finansowe Towarzystwa stanowią:

a)      składki członkowskie i wpisowe

b)      dotacje, darowizny i subwencje

§ 27 

Majątek Towarzystwa może być użyty wyłącznie na realizację celów statutowych. 

§ 28 

Zaciąganie zobowiązań i ich realizacja:

a)      uchwały zarządu w dziedzinie zobowiązań finansowo-majątkowych Towarzystwa podpisuje prezes, skarbnik lub ich zastępcy.

b)      Walne Zgromadzenie członków określi rodzaje zobowiązań, które w imieniu Zarządu mogą być zaciągnięte przez prezesa i skarbnika łącznie

c)      wszelkie pisma i dokumenty Towarzystwa wychodzące na zewnątrz podpisują: prezes lub v-ce prezes i sekretarz, a w sprawach finansowych prezes lub v-ce prezes i skarbnik. 
 

VI. Przepisy końcowe. 

Rozwiązanie Towarzystwa może nastąpić tylko na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia członków, powziętej większością 2/3 głosów przy obecności przynajmniej 2/3 przewidzianych w § 14 i § 16. 

Wniosek o rozwiązanie musi wpłynąć do Zarządu najpóźniej na 1 miesiąc przed terminem Walnego Zgromadzenia. Majątek będący własnością Towarzystwa przeznacza się w razie likwidacji na cele wskazane przez Walne Zgromadzenie.

Uchwała w tym przedmiocie wymaga zatwierdzenia przez władzę rejestracyjną.

facebook
pinterest